Topic outline

 • CZ EN

  • Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti

   „NIS2“

   a návrh

   NOVÉHO ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

   plánovaná platnost změn v kybernetické bezpečnosti od 2024


   Autorem a garantem obsahu je:

   Logo: NÚKIB


   • Vítejte na webových stránkách věnovaných blížící se regulaci kybernetické bezpečnosti v České republice – směrnici Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, tzv. směrnice NIS2 a změnám, které tato směrnice pro kybernetickou bezpečnost v České republice přinese. Tyto změny nastanou až s účinností nového zákona o kybernetické bezpečnosti (podle plánu v druhé polovině roku 2024).

    Směrnice NIS2 přináší mnoho změn v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti a týká se nejen organizací, které jsou již nyní podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny své systémy zabezpečovat, ale i velkého množství organizací, které budou do regulace spadat nově a do dnešního dne žádné povinnosti plnit nemusely.

    V kontextu řady změn i zájmu odborné veřejnosti o dané téma NÚKIB spustil tyto webové stránky, jejichž cílem je podávat přehledné a ucelené základní informace o tom, co nová směrnice NIS2 přináší, popsat největší změny stávajících požadavků a způsob, jak budou evropské požadavky promítnuty do národní legislativy.

    Vybrali jsme 12 nejzajímavějších a nejdůležitějších témat  spojených s budoucí úpravou kybernetické bezpečnosti, které vám chceme představit. Zveřejněné informace budeme průběžně doplňovat. Témata obsahují také návrhy změn v právních předpisech České republiky.

    ZNĚNÍ SMĚRNICE NIS2

    EURLEX

    Konečné oficiální znění směrnice NIS2 bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 27. prosince 2022 ve všech úředních jazycích Evropské unie. NÚKIB doporučuje při čtení české verze oficiálního textu využít i anglické varianty, jelikož v tomto jazyce byla směrnice vytvářena a nejvíce odpovídá záměru regulace.

    • NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA
     O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
     A DALŠÍCH PŘEDPISŮ

     Směrnice je právní akt stanovující cíl, který musí všechny členské státy Evropské unie, tedy i Česká republika, splnit. Je na jednotlivých zemích, jak formulují příslušné vnitrostátní zákony a jak těchto cílů dosáhnou. Změny, které směrnice NIS2 přináší jsou natolik zásadní, že NÚKIB k tomuto úkolu přistoupil přípravou zcela nového zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho vyhlášek, který byl veřejnosti předložen k připomínkám a diskuzi.

     V aktuálně zveřejněném návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti jsou zapracovány připomínky a komentáře veřejnosti. Jde o verzi, která je předložena do mezirezortního připomínkového řízení. Lze tak očekávat, že v rámci standardního legislativního procesu dojde k dalším změnám. V návrzích vyhlášek byly taktéž zohledněny připomínky veřejnosti, nicméně stále nejde o finální legislativní návrhy, nýbrž průvodní teze k zákonu. Vyhlášky budou mít vlastní legislativní proces.

     Návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti

     eklep

     (verze zveřejněná ve VeKLEP pro účely mezirezortního připomínkového řízení)

     Návrh doprovodného zákona k novému zákonu o kybernetické bezpečnosti

     eklep

     (verze zveřejněná ve VeKLEP pro účely mezirezortního připomínkového řízení)

     Práva a povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, tj. stanovení povinných osob, jejich povinností i další instituty, ať už nové nebo stávající, vycházejí z obsahu návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Vyhlášky vydané podle zákona tato práva a povinnosti dále rozvíjejí.

     • VÝSLEDKY VEŘEJNÉ KONZULTACE

      Veřejná konzultace odborné veřejnosti k návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti a tezím navazujících vyhlášek probíhala od 26. ledna do 12. března 2023.

      NÚKIB během více než 6 týdnů obdržel celkem 1144 unikátních připomínek, podnětů a komentářů k zveřejněným legislativním materiálům. Při aktualizaci návrhu zákona a vyhlášek byla zohledněna nadpoloviční většina všech obdržených podnětů.

      Statistika vypořádání podnětů

      Souhrnné vypořádání veškerých obdržených podnětů je k dispozici zde:

      vypořádání

      Za všechny zaslané podněty tímto jejich autorům děkujeme. Vážíme si jejich iniciativy a vstřícnosti při spolupráci vedoucí k optimálnímu nastavení regulatorního rámce kybernetické bezpečnosti v České republice.

      • ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

       orientační harmonogram nové právní úpravy

       • Tématické okruhy


        1. Obecné informace o směrnici NIS2


        Co se zde dozvím?
        • Co směrnice přináší
        • Jaké jsou nejpodstatnější změny

        Otevřít okruh

        2. Koho se nové povinnosti týkají


        Co se zde dozvím?
        • Jaká odvětví budou regulována
        • Jaká budou kritéria pro zahrnutí organizace do regulace

        Otevřít okruh

        • 3. Rozdělení povinných organizací


         Co se zde dozvím?
         • Jaké budou kategorie regulovaných organizací

         Otevřít okruh

         4. Povinnost zavádět bezpečnostní opatření


         Co se zde dozvím?
         • Jak budou organizace zabezpečovat své služby

         Otevřít okruh

         • 5. Incidenty a způsob jejich hlášení


          Co se zde dozvím?
          • Jaké incidenty se budou hlásit

          Otevřít okruh

          • 7. Způsob kontroly plnění povinností


           Co se zde dozvím?
           • Jak bude probíhat kontrola plnění povinností

           Otevřít okruh

           8. Sankce a donucovací prostředky


           Co se zde dozvím?
           • Jaké budou sankce za neplnění požadavků

           Otevřít okruh

           • 9. Národní a mezinárodní spolupráce


            Co se zde dozvím?
            • Jak bude řešena spolupráce při zajištění kybernetické bezpečnosti v rámci České republiky
            • Jaká je podstata evropských institutů ve směrnici NIS2

            Otevřít okruh

            10. Další specifika úpravy v České republice


            Co se zde dozvím?
            • Opatření (protiopatření)
            • Stav kybernetického nebezpečí
            • Mechanismus prověřování rizikovosti dodavatelů
            • Finanční aspekty nového zákona o kybernetické bezpečnosti

            Otevřít okruh

            • 11. Jak se připravit na novou právní úpravu


             Co se zde dozvím?
             • Kroky, které je možné učinit již nyní a připravit se tak na účinnost nového zákona 

             Otevřít okruh

             12. Finanční aspekty              


             Co se zde dozvím?
             • Jakým způsobem pohlížet na zabezpečování financí na zajištění kybernetické bezpečnosti, a to včetně metodického dokumentu pro přibližný odhad nutných finančních prostředků

             Otevřít okruh

             • Další informace o směrnici NIS2 CyberSecurity Podcast#9: Vše o nové evropské směrnici NIS2

              Záznam prezentace na téma „Směrnice NIS2 a hlavní plány její transpozice v ČR“, která byla prezentována na konferenci CyberCon 2022.


              Podrobný rozhovor na téma budoucí regulace směrnice NIS2


              Kulatý stůl: Úvod do problematiky NIS 2 - Legislativa EU zaměřená na kybernetickou bezpečnost


              ŽIVĚ: EU přitvrzuje v boji s hackery a nové podmínky není radno ignorovat. Týkají se i vás?


              NIS 2 a Bankovnictví – spolupráce ČBA, ČNB a NÚKIB (Kulatý stůl CyberBlog.cz, 11.08.2022)


              V případě, že najdete v obsahu chybu či budete mít dotaz, kontaktujte nás na adrese: regulace@nukib.cz a do předmětu uveďte "web NIS2". 


              Upozornění


              Směrnice NIS2 byla dne 27. prosince 2022 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Publikovaná podoba směrnice NIS2 je oficiální a nebude se již dále měnit. Informace na těchto stránkách vycházejí z finálního znění směrnice a mohou být do budoucna upraveny pouze s ohledem na vývoj interpretace obsahu této směrnice – k podobným případným úpravám by však mělo docházet jen zcela výjimečně.

              Prezentované informace týkající se budoucí úpravy právních předpisů České republiky v závislosti na obsahu směrnice NIS2 mohou obsahovat názory a plány NÚKIB jako gestora této problematiky. V takovém případě je potřeba mít na paměti, že se při jejich tvorbě vychází z aktuálně dostupných informací a že nezbytnou součástí přijímání právních předpisů je legislativní proces, v rámci něhož může prezentovaná problematika projít změnami.

              Cílem je poskytnout základní přehled o oblasti regulace spojené se směrnicí NIS2, nikoli detailní návod na implementaci požadavků do konkrétní organizace.

              • Informace o zpracování osobních údajů

               Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

               1. Obecné informace o správci

               Správcem osobních údajů je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Mučednická 1125/31, 616 00 Brno, IČO: 05800226, e-mail: posta@nukib.cz, ID datové schránky: zzfnkp3, jako ústřední orgán státní správy. Jako správce osobních údajů určuje účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

               Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je Mgr. Pavel Král, e-mail: DPO@nukib.cz

               Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s GDPR a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

               2. Působnost správce a z něj vyplývající oblasti účelů zpracování osobních údajů.

               Správce zpracovává osobní údaje za účelem vypořádání připomínek k návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících předpisů.

               Správce zpracovává osobní údaje při výkonu veřejné moci (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen).

               Vaše osobní údaje nebudou využity k automatizovanému rozhodování, tedy ani k profilování.

               3. Subjekty osobních údajů

               Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zpracovává osobní údaje zasílatelů připomínek.

               4. Kategorie osobních údajů

               Identifikační a kontaktní údaje – jméno, příjmení, titul, organizace, e mailová adresa, telefonní číslo.

               5. Způsob a doba zpracování osobních údajů

               Zpracování osobních údajů provádí správce. Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny.

               Veškeré osobní údaje budou vymazány nejpozději do 1 roku od vypořádání připomínek k návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících předpisů.

               Osobní údaje v elektronické formě (e-maily, dokumenty, databáze atd.) jsou uloženy na serverech Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

               Za účelem ochrany vašich osobních údajů zavedl správce řadu technických a organizačních opatření. Technická opatření zahrnují náležité kroky k zajištění bezpečnosti a ochrany před ztrátou údajů, jejich pozměněním nebo neoprávněným přístupem k nim, s přihlédnutím k riziku spojenému se zpracováním údajů a k povaze zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují omezení přístupu k osobním údajům výlučně na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely zpracování.

               6. Komu jsou osobní údaje poskytovány

               Přístup k vašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům správce, kteří odpovídají za provedení této operace zpracování.

               V některých případech je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost povinen v souladu s právními předpisy poskytovat osobní údaje jiným správcům osobních údajů.

               Jde zejména o tyto případy:

               a) poskytování osobních údajů orgánům činným v trestním řízení;

               b) poskytování osobních údajů jiným orgánům státní správy při plnění zákonných povinností;

               c) poskytování osobních údajů jiným členským státům Evropské unie nebo mezinárodním organizacím, pokud to vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo jiných mezinárodních závazků.

               7. Informace o základních právech subjektů údajů

               Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR vůči správci osobních údajů, a to zasláním žádosti na adresu správce nebo na e-mailovou adresu pověřence.

               Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se jej týkají, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a uplatnit právo na přenositelnost údajů.

               Jestliže je zpracování založeno na souhlasu, je subjekt údajů oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

               Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

               • Archiv doposud zveřejněných návrhů a dalších podkladů (již neaktuální)

                Návrhy a další podklady zveřejněné ke dni 25. ledna 2023

                soubory

                Obsah archivu

                (dokumenty budou staženy jako celek v archivu ve formátu .zip, v1.0 platná k 25. lednu 2023)

                Nový zákon o kybernetické bezpečnosti
                Odůvodnění zákona o kybernetické bezpečnost
                Odůvodnění - zákon o kybernetické bezpečnosti - Bezpečnost dodavatelského řetězce
                Bezpečnost dodavatelského řetězce - RIA -Zákon o kybernetické bezpečnosti
                Vyhláška o regulovaných službách
                Odůvodnění vyhlášky o regulovaných službách
                Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností
                Odůvodnění Vyhlášky o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností
                Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu nižších povinností
                Odůvodnění Vyhlášky o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu nižších povinností
                Vyhláška o portálu NÚKIB
                Odůvodnění Vyhlášky o portálu NÚKIB
                Vyhláška o nepominutelných funkcích stanoveného rozsahu
                Odůvodnění Vyhlášky o nepominutelných funkcích stanoveného rozsahu
                Vyhláška o kritériích rizikovosti dodavatele
                Odůvodnění Vyhlášky o kritériích rizikovosti dodavatele
                Vyhláška o autorizovaných inspektorech
                Odůvodnění Vyhlášky o autorizovaných inspektorech
                Vyhláška o bezpečnostních úrovních informačních systémů veřejné správy
                Odůvodnění Vyhlášky o bezpečnostních úrovních informačních systémů veřejné správy

                • Licence, autorství, kontakt


                 Obsahovým garantem těchto webových stránek je Odbor regulace NÚKIB.

                 Obsah je publikován s licencí CC:

                 Mezinárodní licence Creative commons Uveďte původNepoužívejte komerčně Nezpracovávejte