Topic outline

 • CZ EN

  • Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti

   „NIS2“

   a návrh

   NOVÉHO ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

   plánovaná platnost změn v kybernetické bezpečnosti od 2024


   Autorem a garantem obsahu je:

   Logo: NÚKIB


   • Vítejte na webových stránkách věnovaných novému zákonu o kybernetické bezpečnosti, který do českého právní řádu transponuje směrnici NIS2. Připravované změny regulace kybernetické bezpečnosti budou účinné nejdříve koncem roku 2024.

    Vybrali jsme 12 nejzajímavějších a nejdůležitějších témat  spojených s budoucí úpravou kybernetické bezpečnosti České republiky, které vám chceme představit. Zveřejněné informace budeme průběžně doplňovat.

    • NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA
     O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
     A DALŠÍCH PŘEDPISŮ

     Změny, které evropská bezpečnostní směrnice NIS2 přináší jsou natolik zásadní, že NÚKIB k tomuto úkolu přistoupil přípravou zcela nového zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho vyhlášek.

     Z důvodu doposud neukončeného procesu změn návrhu zákona v rámci Legislativní rady vlády a následného projednání vládou České republiky byla aktualizace těchto stránek dočasně pozastavena. Informace uvedené na této stránce z tohoto důvodu odpovídají znění návrhu zákona z ledna 2024.

     Výjimkou z této skutečnosti je tento přehled změn zpracovaný NÚKIB:

     eklep

     a dále odkaz na vládní systém eKLEP (elektronická Knihovna legislativního procesu) uvedený níže.

     V další fázi legislativního procesu opět dojde k aktualizaci těchto stránek.

     V aktuálně zveřejněném návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti jsou zapracovány připomínky, které NÚKIB obdržel v rámci meziresortního připomínkového řízení. Jde o verzi ze dne 22. prosince 2023, která je předložena Legislativní radě vlády.

     Shrnutí meziresortního připomínkového řízení k návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti naleznete zde.

     Nelze vyloučit, že v rámci dalších fází standardního legislativního procesu dojde ve znění nového zákona o kybernetické bezpečnosti k dalším změnám.

     eklep

     (odkaz na aktuální verzi návrhu zákona zveřejněnou ve vládním systému eKLEP)

     • ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

      harmonogram příprav NIS2

      Transpoziční lhůta dle směrnice NIS2 požaduje účinnost nového zákona k 18. říjnu 2024Dle průběhu legislativního procesu předpokládáme účinnost zákona koncem roku 2024. Termíny pro plnění dalších povinností pak budou záležet na finálním datu účinnosti zákona.


      PŘEHLEDOVÉ FACTSHEETY K NOVÉMU ZÁKONU


      hlavní povinnosti
      na koho zákon dopadne
      hlášení incidentů
      BDŘ
      významná služba
      zákon a isvs
      dopady zákona na obce
      vysoké školy
      portál núkib
      kb obcí


      • Tématické okruhy


       1. Obecné informace o směrnici NIS2


       Co se zde dozvím?
       • Co směrnice přináší
       • Jaké jsou nejpodstatnější změny

       Otevřít okruh

       2. Koho se nové povinnosti týkají


       Co se zde dozvím?
       • Jaká odvětví budou regulována
       • Jaká budou kritéria pro zahrnutí organizace do regulace

       Otevřít okruh

       • 3. Rozdělení povinných organizací


        Co se zde dozvím?
        • Jaké budou kategorie regulovaných organizací

        Otevřít okruh

        4. Povinnost zavádět bezpečnostní opatření


        Co se zde dozvím?
        • Jak budou organizace zabezpečovat své služby

        Otevřít okruh

        • 5. Incidenty a způsob jejich hlášení


         Co se zde dozvím?
         • Jaké incidenty se budou hlásit

         Otevřít okruh

         • 7. Způsob kontroly plnění povinností


          Co se zde dozvím?
          • Jak bude probíhat kontrola plnění povinností

          Otevřít okruh

          8. Sankce a donucovací prostředky


          Co se zde dozvím?
          • Jaké budou sankce za neplnění požadavků

          Otevřít okruh

          • 9. Národní a mezinárodní spolupráce


           Co se zde dozvím?
           • Jak bude řešena spolupráce při zajištění kybernetické bezpečnosti v rámci České republiky
           • Jaká je podstata evropských institutů ve směrnici NIS2

           Otevřít okruh

           10. Další specifika úpravy v České republice


           Co se zde dozvím?
           • Opatření (protiopatření)
           • Stav kybernetického nebezpečí
           • Mechanismus prověřování rizikovosti dodavatelů
           • Finanční aspekty nového zákona o kybernetické bezpečnosti

           Otevřít okruh

           • 11. Jak se připravit na novou právní úpravu


            Co se zde dozvím?
            • Kroky, které je možné učinit již nyní a připravit se tak na účinnost nového zákona 

            Otevřít okruh

            12. Finanční aspekty              


            Co se zde dozvím?
            • Jakým způsobem pohlížet na zabezpečování financí na zajištění kybernetické bezpečnosti, a to včetně metodického dokumentu pro přibližný odhad nutných finančních prostředků

            Otevřít okruh

            • ZNĚNÍ SMĚRNICE NIS2

             EURLEX

             Konečné oficiální znění směrnice NIS2 bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 27. prosince 2022 ve všech úředních jazycích Evropské unie. NÚKIB doporučuje při čtení české verze oficiálního textu využít i anglické varianty, jelikož v tomto jazyce byla směrnice vytvářena a nejvíce odpovídá záměru regulace.

             Další informace o směrnici NIS2 CyberSecurity Podcast#9: Vše o nové evropské směrnici NIS2

             Záznam prezentace na téma „Směrnice NIS2 a hlavní plány její transpozice v ČR“, která byla prezentována na konferenci CyberCon 2022.


             Podrobný rozhovor na téma budoucí regulace směrnice NIS2


             Kulatý stůl: Úvod do problematiky NIS 2 - Legislativa EU zaměřená na kybernetickou bezpečnost


             ŽIVĚ: EU přitvrzuje v boji s hackery a nové podmínky není radno ignorovat. Týkají se i vás?


             NIS 2 a Bankovnictví – spolupráce ČBA, ČNB a NÚKIB (Kulatý stůl CyberBlog.cz, 11.08.2022)


             V případě, že najdete v obsahu chybu či budete mít dotaz, kontaktujte nás na adrese: regulace@nukib.cz a do předmětu uveďte "web NIS2". 


             Upozornění


             Prezentované informace týkající se budoucí úpravy právních předpisů České republiky v závislosti na obsahu směrnice NIS2 mohou obsahovat názory a plány NÚKIB jako gestora této problematiky. V takovém případě je potřeba mít na paměti, že se při jejich tvorbě vychází z aktuálně dostupných informací a že nezbytnou součástí přijímání právních předpisů je legislativní proces, v rámci něhož může prezentovaná problematika projít změnami.

             Cílem je poskytnout základní přehled o oblasti regulace spojené se směrnicí NIS2, nikoli detailní návod na implementaci požadavků do konkrétní organizace.

             • Informace o zpracování osobních údajů

              Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

              1. Obecné informace o správci

              Správcem osobních údajů je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Mučednická 1125/31, 616 00 Brno, IČO: 05800226, e-mail: posta@nukib.cz, ID datové schránky: zzfnkp3, jako ústřední orgán státní správy. Jako správce osobních údajů určuje účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

              Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je Mgr. Pavel Král, e-mail: DPO@nukib.cz

              Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s GDPR a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

              2. Působnost správce a z něj vyplývající oblasti účelů zpracování osobních údajů.

              Správce zpracovává osobní údaje za účelem vypořádání připomínek k návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících předpisů.

              Správce zpracovává osobní údaje při výkonu veřejné moci (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen).

              Vaše osobní údaje nebudou využity k automatizovanému rozhodování, tedy ani k profilování.

              3. Subjekty osobních údajů

              Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zpracovává osobní údaje zasílatelů připomínek.

              4. Kategorie osobních údajů

              Identifikační a kontaktní údaje – jméno, příjmení, titul, organizace, e mailová adresa, telefonní číslo.

              5. Způsob a doba zpracování osobních údajů

              Zpracování osobních údajů provádí správce. Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny.

              Veškeré osobní údaje budou vymazány nejpozději do 1 roku od vypořádání připomínek k návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících předpisů.

              Osobní údaje v elektronické formě (e-maily, dokumenty, databáze atd.) jsou uloženy na serverech Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

              Za účelem ochrany vašich osobních údajů zavedl správce řadu technických a organizačních opatření. Technická opatření zahrnují náležité kroky k zajištění bezpečnosti a ochrany před ztrátou údajů, jejich pozměněním nebo neoprávněným přístupem k nim, s přihlédnutím k riziku spojenému se zpracováním údajů a k povaze zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují omezení přístupu k osobním údajům výlučně na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely zpracování.

              6. Komu jsou osobní údaje poskytovány

              Přístup k vašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům správce, kteří odpovídají za provedení této operace zpracování.

              V některých případech je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost povinen v souladu s právními předpisy poskytovat osobní údaje jiným správcům osobních údajů.

              Jde zejména o tyto případy:

              a) poskytování osobních údajů orgánům činným v trestním řízení;

              b) poskytování osobních údajů jiným orgánům státní správy při plnění zákonných povinností;

              c) poskytování osobních údajů jiným členským státům Evropské unie nebo mezinárodním organizacím, pokud to vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo jiných mezinárodních závazků.

              7. Informace o základních právech subjektů údajů

              Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR vůči správci osobních údajů, a to zasláním žádosti na adresu správce nebo na e-mailovou adresu pověřence.

              Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se jej týkají, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a uplatnit právo na přenositelnost údajů.

              Jestliže je zpracování založeno na souhlasu, je subjekt údajů oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

              Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

              • Archiv doposud zveřejněných návrhů a dalších podkladů

               Návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti a dalších předpisů ve znění před zahájením veřejných konzultací (26. ledna 2023)

               soubory

               • Archiv výsledků a vypořádání veřejné konzultace

                Veřejná konzultace odborné veřejnosti k návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti a tezím navazujících vyhlášek probíhala od 26. ledna do 12. března 2023.

                NÚKIB během více než 6 týdnů obdržel celkem 1144 unikátních připomínek, podnětů a komentářů k zveřejněným legislativním materiálům. Při aktualizaci návrhu zákona a vyhlášek byla zohledněna nadpoloviční většina všech obdržených podnětů.

                statistika vypořádání podnětů

                Souhrnné vypořádání veškerých obdržených podnětů je k dispozici zde:

                soubory


                Za všechny zaslané podněty tímto jejich autorům děkujeme. Vážíme si jejich iniciativy a vstřícnosti při spolupráci vedoucí k optimálnímu nastavení regulatorního rámce kybernetické bezpečnosti v České republice.

                • Licence, autorství, kontakt


                 Obsahovým garantem těchto webových stránek je Odbor regulace NÚKIB.

                 Obsah je publikován s licencí CC:

                 Mezinárodní licence Creative commons Uveďte původNepoužívejte komerčně Nezpracovávejte