List of active policies

Name Type User consent
Informace o zpracování OÚ uživatelů portálu NUKIB Site policy All users
Informace o souborech cookies a jejich využívání Third parties policy All users

Summary

Na tomto místě jsou uvedeny informace o zpracování osobních údajů.

Full policy

Informace o zpracování osobních údajů

 

dle čl. 13 a 14  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

(dále jen „GDPR“)

 

1. Obecné informace o správci

Správcem osobních údajů je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Mučednická 1125/31, 616 00 Brno, IČO: 05800226, e-mail: posta@nukib.cz, ID datové schránky: zzfnkp3, jako ústřední orgán státní správy. Jako správce osobních údajů určuje účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je Mgr. Pavel Král, e-mail: DPO@nukib.cz

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s GDPR a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

 

2. Působnost správce a z něj vyplývající oblasti účelů zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje pro uzavírání a plnění smluvního vztahu Účelem zpracování je zajištění absolvování kurzu uživatele profilů ve vzdělávacím portál: osveta.nukib.cz, a pro některé druhy kurzů vystavení certifikátu o absolvování kurzu.

 

3. Subjekty osobních údajů

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zpracovává osobní údaje zejména:

a)     uživatelů profilů ve vzdělávacím portálu: osveta.nukib.cz

 

4. Kategorie osobních údajů

a)     uživatelé profilů z řad zaměstnanců veřejné správy a sektoru zdravotní: identifikační a kontaktní údaje – jméno, příjmení, datum narození, akademický titul, e‑mailová adresa, telefonní číslo, osobní číslo, organizace, druh závislé činnosti (tj. pracovní poměr či služební poměr), uživatelské jméno, datum a IP adresa posledního přístupu ke vzdělávacímu portálu.

 

b)     uživatelé profilů veřejnosti: identifikační a kontaktní údaje – jméno, příjmení, datum narození, titul, a IP adresa posledního přístupu ke vzdělávacímu portálu

5. Způsob a doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím informačního systému Moodle, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů je stanovena nejdéle na dobu čtyř (4) let. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

6. Komu jsou osobní údaje poskytovány

V některých případech je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost povinen v souladu s právními předpisy poskytovat osobní údaje jiným správcům osobních údajů. Jde zejména o tyto případy:

a)     poskytování osobních údajů orgánům činným v trestním řízení;

b)     poskytování osobních údajů jiným orgánům státní správy při plnění zákonných povinností;

c)     poskytování osobních údajů jiným členským státům Evropské unie nebo mezinárodním organizacím, pokud to vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo jiných mezinárodních závazků.

7. Informace o základních právech subjektů údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR vůči správci osobních údajů, a to zasláním žádosti na adresu správce nebo na e-mailovou adresu pověřence.

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se jej týkají,  jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a uplatnit právo na přenositelnost údajů.

Jestliže je zpracování založeno na souhlasu, je subjekt údajů oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

 Summary

Na tomto místě jsou uvedeny informace o souborech cookies a jejich využíváníFull policy

Informace o souborech cookies a jejich využívání

v souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto informujeme, že za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše internetové stránky pro svoji činnost tzv. cookies.

 

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky odešlou do Vašeho prohlížeče, a které se následně ukládají na Vaše zařízení v okamžiku, kdy tyto internetové stránky začnete využívat. Internetové stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu. 

Naše internetové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, které jsou nezbytné pro provoz těchto internetových stránek. K technickému ukládání těchto cookies do zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlas subjektu údajů. Naše internetové stránky nevyužívají žádné marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas subjektu údajů.

Druhy cookies používané našimi internetovými stránkami:

Vydavatel/název cookies

Kdo má přístup k informacím (naše nebo třetí strana)

Typ cookie/expirace

Popis

MoodleSession

PragoData Consulting, s.r.o.

Relace

Cookies k vytvoření session pro přihlášení uživatele


Všechny výše uvedené cookies nejsou používány k jinému účelu, než je uvedeno v této tabulce.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: moodle@nukib.cz